Umowa zakazu sprzedaży akcji do dnia 31.01.2013r. przez głównego Akcjonariusza Damf Invest SA

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012r. Znaczący akcjonariusz Emitenta, złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta.

Akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku zobowiązał się wobec Emitenta pod rygorem zapłaty Emitentowi kary umownej w wysokości 10.000.000 zł, że w okresie od dnia 11.10.2012r. do dnia 31.01.2013r. nie zbędzie, nie zastawi ani nie zobowiąże się do zbycia żadnej z posiadanych 1.742.500 akcji Emitenta, które to akcje stanowią 3,87% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają DAMF Invest S.A. do oddania 1.742.500 stanowiących 3,07 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.