Dopuszczenie do obrotu akcji spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL

Dopuszczenie do obrotu akcji spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL

Uchwała Nr 1069/2012

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego

na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C

spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 2.261.115 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 26 października 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 października 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLHRMAN00039”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.