Podsumowanie kosztów emisji akcji serii E

Zarząd Investment Friends Capital S.A z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2012 z dnia 28.06.2012r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną wysokość kosztów emisji akcji serii E. Łącznie koszty związane z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E poniesione przez Spółkę wyniosły 28.597.947,63 zł.

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 28.597.947,63 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0 zł

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł

d) koszty promocji oferty – 0 zł

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Poniesione koszty emisji akcji serii E zostały rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z dn. 29.09.1994. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 wraz z późn. zm.)

Poniesione koszty emisji akcji serii E pomniejszyły kapitał zapasowy utworzony z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej „Kapitał zapasowy”.

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: 1,05 zł.