Zawiadomienie Akcjonariusza

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.08.2014r do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r dotyczące pośredniego zbycia akcji Emitenta wobec utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki Damf Invest S.A.

Zawiadamiająca informuje, że wobec utraty w dniu 13.08.2014r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie, pośrednio zbyła posiadane przez wyżej wymieniony podmiot akcje INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku (KRS 0000267789) w ilości 3.257.096, która to ilość stanowi 43,38 % udziału w kapitale zakładowym INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz uprawnia do oddania 4.057.096 głosów stanowiących 48,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim zbyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Emitenta.
Zawiadamiająca informuję, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji Emitenta.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkach w których pośrednio zbyła akcje w związku z utratą statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.