Zawarcie znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycie aktywów znacznej wartości

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. informuje, że w dniu 25.09.2014r. zawarł ze Spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. Umowa została zawarta na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników IFEA Sp. z o.o. z dnia 25.09.2014 wyrażającej zgodę na nabycie przez tą spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia .

Przedmiotem umowy z dnia 25.09.2014r. jest nabycie przez IFEA Sp. z o.o. jako kupującą w celu umorzenia od wspólnika INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A jako sprzedającej 1.203 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000 zł każdy udział.

Umowa określa, że udziały będące jej przedmiotem zostaną zbyte po cenie nominalnej 5.000 zł za każdy udział tj. za łączną kwotę 6 015 000,00 zł. która płatna będzie do dnia 30.04.2015r. Zapłata ceny zostanie zabezpieczona przez kupującą poprzez cesje jej należności na Emitenta .

Zbywana przez Emitenta na podstawie umowy z dnia 25.09.2014r. ilość udziałów stanowi 2,35 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 1.203 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki IFEA Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Spółki nabywającej udziały IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Umowa sprzedaży nie zawiera, żadnych warunków szczególnych odbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, a także nie zastrzega żadnych kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa sprzedaży udziałów została uznana przez Zarząd Emitenta za umowę znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Sprzedane 1.203 udziały spółki IFEA Sp. z o.o. uznano za aktywa znacznej wartości przez Zarząd Emitenta ze względu na ich wartość nominalną oraz cenę przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.