Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie planowanego podziału Spółki

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przedstawia stanowisko odnośnie planowanego Podziału Spółki:

Zarząd INVESTMENT FRINEDS CAPITAL S.A. wyraża pozytywne stanowisko wobec planowanego Podziału Spółki zgodnie z treścią Planu Podziału uzgodnionego w dniu 15.05.2015r. opublikowanego przez Spółkę raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 15.05.2015r.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Zarząd wskazuje, jak w Sprawozdaniu uzasadniającym podział opublikowanym wraz z Planem Podziału, że zamierzone efekty ekonomiczne podziału będą w ocenie Zarządu korzystne dla Spółki. Planowanym efektem Podziału w ocenie Zarządu będzie uporządkowanie struktury wewnętrznej i procesów Spółki pozostałych po uprzednio prowadzonym profilu działalności Spółki w branży przetwórstwa mięsnego usprawnienie i koncentracja procesów wewnętrznych Spółki na obecny główny profil działalności tj. usługowej działalności finansowej i inwestycyjnej. Zarząd wskazuje, że po zmianie profilu działalności Spółki nadal pozostają elementy obciążające struktury wewnętrzne Spółki, które to procesy Zarząd jest zmuszony monitorować w sposób ciągły, co absorbuje czas pracy służb finansowo księgowych oraz prawnych Spółki a także generuje dodatkowe koszty.

Ponadto Zarząd wskazuje, że zgodnie z planowanym sposobem podziału majątku Spółki ustalonym w Planie Podziału przeniesieniu na spółkę Przejmującą będą podlegały wyłącznie aktywa nie związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Wobec powyższego Zarząd spodziewa się, że Podział przyczyni się do uporządkowania struktury wewnętrznej oraz usprawnienia i skoncentrowania procesów wewnętrznych spółki na głównym profil działalności oraz zwiększenie zdolności Spółki do konkurowania na rynku.

Wobec powyższego Zarząd wyraża pozytywne stanowisko odnośnie planowanego Podziału Spółki zgodnie postanowieniami Planu Podziału z dnia 15.05.2015r.

Jednocześnie ze względu na fakt, że w porządku obrad zwołanego na dzień 29.06.2015r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidziana została uchwała w przedmiocie podziału Spółki oraz wobec tego, że do dnia dzisiejszego mimo podjęcia przez Zarząd wszelkich niezbędnych czynności Sąd Rejestrowy nie wydał postanowienia w zakresie złożonego wniosku Emitenta o wyznaczenia biegłego rewidenta, nie została dotychczas wydana wymagana przepisami prawa opinia biegłego rewidenta z badania Planu Podziału, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały o podziale Spółki w pierwszym możliwym terminie po uzyskaniu i upublicznieniu przez Spółkę przedmiotowej opinii.