Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd INVESTMETN FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku informuje, że w dniu 29.06.2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Emitent informuje, że skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i w jej skład wchodzą:

Pan Wojciech Hetkowski
Pan Damian Patrowicz
Pani Małgorzata Patrowicz
Pani Marianna Patrowicz
Pan Jacek Koralewski

Poniżej Emitent przekazuje noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej.

Pan Wojciech Hetkowski
Wojciech Hetkowski zamieszkały w Płocku, ukończył Politechnikę Warszawską-Wydział Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania oraz Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa oraz szkolenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami, zarządzania jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji (FSO Płock),był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A we Włocławku (grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Płocku oraz RN Prof-Med S.A we Włocławku. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: FLY.PL S.A., FON S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A.
Spółki FON S.A., Atlantis S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. prowadzą działalność w zakresie usług finansowych , która może być uznana za działalność konkurencyjną .
Poza wskazanymi powyżej podmiotami Pan Wojciech Hetkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Hetkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Damian Patrowicz
Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie. Pełni funkcję: Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: FLY.PL S.A., FON S.A., Atlantis S.A., Elkop S.A., RESBUD S.A., Investment Friends Capital S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A., DAMF INVEST S.A. IFERIA S.A. Spółki FON S.A., Atlantis S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A., DAMF INVEST S.A. prowadzą działalność w zakresie usług finansowych , która może być uznana za działalność konkurencyjną .
Poza wskazanymi powyżej podmiotami Pan Damian Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu . Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Małgorzata Patrowicz
Pani Małgorzata Patrowicz posiada wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie finansów, ekonomii oraz rachunkowości. Ukończyła studia rachunkowości menadżerskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia ekonomiczne na Instytucie Nauk Ekonomicznych PWSZ w Płocku.
Pani Małgorzata Patrowicz w ciągu swojej kariery zawodowej była zatrudniona na stanowiskach Dyrektora Finansowego P.H.U Dominet w Płocku, Dyrektora Finansowego Electroland Dominet, Dyrektora Finansowego Kaskada s.c. oraz Dyrektora Finansowego Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych m.in. z grupy Investment Friends S.A. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie.
Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w DAMF Invest S.A., IFEA Sp. z o.o., Członka Zarządu w IFERIA S.A. oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: FLY.PL S.A., FON S.A., Atlantis S.A. ,Resbud S.A., Elkop S.A., Investment Friends Capital S.A., INVESTMETN FRIENDS S.A. . Spółki FON S.A., Atlantis S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A., DAMF INVEST S.A. prowadzą działalność w zakresie usług finansowych , która może być uznana za działalność konkurencyjną .
Poza wskazanymi powyżej podmiotami Pani Małgorzata Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
Pani Marianna Patrowicz posiada wykształcenie wyższe. Do 2001 roku związana zawodowo z edukacją i szkolnictwem. W latach 2001-2003 prowadziła działalność gospodarczą. Pani Marianna Patrowicz odznaczona została min.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Była Członkiem Zarządu w spółce Urlopy.pl S.A.
Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: FLY.PL S.A., FON S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Elkop S.A. Investment Friends Capital S.A., DAMF INVEST S.A., Investment Friends S.A. oraz IFERIA S.A. Spółki FON S.A., Atlantis S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A., DAMF INVEST S.A. prowadzą działalność w zakresie usług finansowych , która może być uznana za działalność konkurencyjną .
Poza wskazanymi powyżej podmiotami Pani Marianna Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Marianna Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Koralewski
Pan Jacek Koralewski posiada doświadczenie w zarządzaniu oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, które zdobył pracując w bankowości oraz jako członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek giełdowych. Od 1992 roku do 2010 roku rozwijał karierę w PKO BP S.A. Ukończył szereg szkoleń w zakresie finansów, ryzyka, negocjacji oraz zarządzania. Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie polityki społecznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów.
Posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji i windykacji przedsiębiorstw, które zdobył pracując w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Warszawie. Posiada Certyfikat w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich. Od 2007 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Stark Development S.A., Elkop Energy S.A, Hibertus Sp. z o.o. Od 2010 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu spółki ELKOP S.A. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w spółkach notowanych na GPW S.A. w Warszawie: ATLANTIS S.A., Fly.pl S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., RESBUD S.A. oraz INVESTMENT FRIENDS S.A. Spółki FON S.A., Atlantis S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. prowadzą działalność w zakresie usług finansowych , która może być uznana za działalność konkurencyjną .
Poza wskazanymi powyżej podmiotami Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Jacek Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.