Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Pocku informuje, że do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie przyjęcia Planu Podziau do akt dla Spółki oraz postanowienie z 26.06.2015r. o nałożeniu na Emitenta zobowiązania do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego rewidenta lub złożenia oświadczenia o samodzielnym rozliczeniu się Spółki z biegłym.
Emitent informuje, że niezwłocznie wykona postanowienie Sądu wpłacając zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego na rachunek Sądu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozyskał informację, że do spółek ATLANTIS S.A., RESBUD oraz FON S.A. podmiotów biorących udział w procedurze podziału, że również wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie przyjęcia Planu Podziau do akt dla Spółek ATLANTIS S.A., RESBUD S.A. i FON S.A. oraz w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego rewidenta lub złożenia oświadczenia o samodzielnym rozliczeniu się Spółek z biegłym rewidentem.
Emitent również otrzymał informację o tym, że spółki ATLANTIS S.A., RESBUD S.A. oraz FON S.A. niezwocznie podejmą stosowne działania wobec Sądu celem umożliwienia dalszego prowadzenia procedury podziałowej.

O zamiarze podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 13/2015 z 31.03.2015r.
O uzgodnieniu planu podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 15/2015 z 15.05.2015r. natomiast o wyznaczeniu biegłego rewidenta przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS tj. Sąd właściwy dla ELKOP S.A., Emitent informował raportem bieżącym 24/2015 z dnia 25.06.2015r.

Emitent będzie informował na bieżąco o przebiegu procedury podziałowej.