Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.10.2015 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 05.10.2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS w dniu 05.10.2015 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.06.2015r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tymi uchwałami w zakresie: zmiana § 7, zmiana § 27 ust. 3, usunięto § 8 Statutu Spółki.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015r. postanowień Statutu Spółki:

§ 7
(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45 047 916,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście ) złotych i dzieli się na 7 507 986 (słownie: siedem milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 6,00 zł (słownie: sześć złotych) to jest na:
(a) 129 212 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 00129212,
(b) 7 378 774 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 zł. (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 7378774.

§27 ust. 3
(3) Każda akcja zwykła daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu.

Usunięto §8
Akcje serii A o numerach od 00000001 do 00800000 będące akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, dają prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki: