Spłata pożyczki pieniężnej przez pożyczkobiorcę

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego 33/2015 z dnia 24.07.2015r. informuje, że pożyczkobiorca spółka DAMF Invest S.A. (KRS 0000392143) w Płocku w dniu 16.10.2015r. dokonała spłaty całości zaciągniętej na mocy umowy z dnia 24.07.2015r. pożyczki pieniężnej w kwocie 2.400.000,00 zł. powiększonej o należne Emitentowi odsetki za okres wykorzystania pożyczki w wysokości 6,5 % w skali roku.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a DAMF INVEST S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Marianna Patrowicz oraz Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję Członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy natomiast Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Małgorzata Patrowicz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Pożyczkobiorcy.