Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 09.12.2015r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł z osobą fizyczną umowę zabezpieczonej pożyczki pieniężnej.

Na mocy umowy z dnia 09.12.2015r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.100.000,00 zł. na okres do dnia 30.06.2016r. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy równej stawce WIBOR 1M powiększonej o 5 %.
Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy w drodze ustanowienia następujących zabezpieczeń na rzecz Emitenta:
– weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
– oświadczenie o poddaniu się Pożyczkobiorcy egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.,
oraz
– Pożyczkobiorca złożył oświadczenie o ustanowieniu hipoteki do kwoty 3.500.000,00 zł na nieruchomości o powierzchni 2250 m2 zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Pożyczkobiorcy położonej w Konstancinie Jeziornie o wartości rynkowej ok. 7.000.000,00 zł zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomości,

Emitent informuje, że wypłata kwoty pożyczki nastąpi po ujawnieniu w księdze wieczystej wzmianki o złożonym wniosku o wpis hipoteki, z tym że wniosek ten nie może być cofnięty bez zgody Emitenta.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.

Z tytułu udzielenia pożyczki Emitentowi przysługuje prowizja w wysokości 100.000,00 zł. którą Emitent jest uprawniony potrącić bezpośrednio z kwoty udzielonej pożyczki.

Umowa pożyczki z dnia 09.12.2015 r. została uznana za istotną ze względu na wartość graniczną z progiem 10% kapitałów własnych Emitenta.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem a Pożyczkobiorcą nie zachodzą żadne powiązania osobowe ani kapitałowe.