Stanowisko Emitenta dotyczące niezasadnego nałożenie kary na spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 27/2016 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.05.2016r. na postawie opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu z 307. posiedzenia Komisji, powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 250.000,00 zł wobec stwierdzenia, przez Komisję nienależytego wykonania przez Spółkę…

Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-01-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I kwartał 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 16.05.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2016r. odpisu aktualizującego z…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku

Raport bieżący nr 23/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku: Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 6.174.888…

Korekta raportu nr 21/2016 – Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split)

Raport bieżący nr 21/2016 Zarząd spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 27.04.2016r. Emitent informuje, że na skutek oczywistej omyłki pisarskiej jako datę podjęcia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.12.2015r. omyłkowo wskazał dzień 21.12.2016r. oraz jako…