Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 15/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.04.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r. Akcjonariusz zwrócił się o…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 14/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016r. na godzinę 11:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku 09-402 przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki:…

Podział Emitenta

Raport bieżący nr 13/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.03.2016r. Spółka powzięła informację, że w dniu 22.03.2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki IFERIA S.A. w Płocku…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 12/2016 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.03.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 25.03.2016 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 Załączniki: 2016-03-15-Sprawozdanie_finansowe_2015 2016-03-15-Sprawozdanie_Zarzadu_IFC_2015 2016-03-15-Lad_Korporacyjny_2015 2016-03-15-List_Zarzadu 2016-03-15-Opinia_i_Raport_Bieglego_Rewidenta WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 804 828 192 198 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 491 548 117 131 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem…

Korekta techniczna raportu rocznego

Raport bieżący nr 11/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do opubikowanego w dniu 15.03.2016r. raportu rocznego Spółki niniejszym informuje, że z powodu błędu technicznego do prezentowanych danych nie został załączony plik z listem Prezesa Zarządu. W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje brakujący…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 2016-03-15_Lad_Korporacyjny_2015 2016-03-15_Opinia_i_Raport_Bieglego_Rewidenta 2016-03-15_Sprawozdanie_finansowe_2015 2016-03-15_Sprawozdanie_Zarzadu_IFC_2015   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 804 828 192 198 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 491 548 117 131 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -10…