Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 34/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 09.06.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy umowy z dnia 09.06.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.670.000,00 zł. z…

Spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 33/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2016 z dnia 28.04.2016r. oraz nr 5/2015 z dnia 18.02.2015r., dotyczących zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką FON S.A. z siedzibą w Płocku jako Pożyczkobiorcą informuje, że w dniu 09.06.2016r. odnotował…

Zawarcie porozumienia do Umowy pożyczki akcji Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)

Raport bieżący nr 32/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 25.03.2015r. informuje, że w dniu 30.05.2016r. podpisał z spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000547450_ porozumienie w sprawie rozliczenia łączącej Emitenta oraz Słoneczne Inwestycje…

Stanowisko Emitenta dotyczące niezasadnego nałożenie kary na spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 27/2016 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.05.2016r. na postawie opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu z 307. posiedzenia Komisji, powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 250.000,00 zł wobec stwierdzenia, przez Komisję nienależytego wykonania przez Spółkę…

Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-01-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I kwartał 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 16.05.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2016r. odpisu aktualizującego z…