Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale oraz opinia biegłego rewidenta

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 31.03.2015r.…

Raport półroczny P 2015

Załączniki: 2015-08-31-Raport_bieglego_rewidenta 2015-08-31-Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finanowe 2015-08-31-Polroczne_Sprawozdanie_Zarzadu   WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014  półrocze / 2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 426 161 103 39 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 324 9 78 2 III. Zysk (strata) przed…

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Investment Friends Capital S.A. oraz zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 30.06.2015r. i raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 29.06.2015r. informuje, że w dniu 30.07.2015r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki Investment Friends Capital S.A. w następujący sposób: Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Damian…

Umowa pożyczki

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku informuje, że w dniu 24.07.2015r. zwarł jako Pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku (KRS 0000392143) jako Pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 24.07.2015r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.400.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie…

Informacja o rejestracji umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki powiązanej z Emitentem

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2014 z dnia 25.09.2014r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy z spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku oraz raportu nr 7/2015 z dnia 21.02.2015r. w sprawie podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego spółki IFEA…

Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Pocku informuje, że do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie przyjęcia Planu Podziau do akt dla Spółki oraz postanowienie z 26.06.2015r. o nałożeniu na Emitenta zobowiązania do uiszczenia zaliczki na poczet…

Zakup akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.07.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…