Zakup akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.06.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Zakup akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09.06.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2015r. na godzinę 13.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego…

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 01.06.2015r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Pana Roberta Ogrodnika dotychczasowe Prezesa Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną 3 letnią kadencję. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego…

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 01.06.2015r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-520 przy ul.…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.05.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.05.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Uzgodnienie Planu Podziału

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 31.03.2015r.…