Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych „Herman” S.A.informuje, że zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie o/ w Rzeszowie Zakłady Mięsne „Herman” S.A. dokonały w dniu 30 czerwca 2008 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Zakładów Mięsnych Herman S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman” podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy , którzy na ZWZA Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A. w dniu 30 czerwca 2008 posiadali co najmniej 5% głosów z określeniem liczby akcji, głosów przysługujących na ZWZA, wskazaniem udziału procentowego w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w…

Wybór Biegłego Rewidenta

W dniu 30 czerwca 2008 Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A. W Kielnarowej powziął informację i przekazuje ją do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2008 roku działając w oparciu o §.19 ust. 2 lit. „n” Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego…

Wykaz informacji Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji dotyczących Spółki, określonych w artykule 56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, które zostały podane do publicznej wiadomości w 2007 roku. Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że wszystkie wskazane w wykazie informacje są…

Zasady ładu korporacyjnego

Zgodnie z §. 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz zgodnie z Uchwałą nr 1013 /2007 z dnia 11 grudnia 2007 Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. w Kielnarowej oraz zgodnie z zawartym w Raporcie Rocznym za 2007 Oświadczeniem Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Zakładach Mięsnych Herman S.A. informuje…

Korekta raportu rocznego SA-R 2007

Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych Herman za 2007 dotyczy punktu 6.10. tj. Informacji o udzielonych przez Emitenta pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach. Jest : Spólka nie udzieliła żadnych pożyczek, gwarancji lub poręczeń wekslowych za wyjątkiem zabezpieczeń istniejących umów kredytowych. Zgodnie z informacją zawartą w Sprawozdaniu Finansowym – Nota 4…