Nabycie udziałów

Zakłady Mięsne Herman S. A. informują o nabyciu w dniu wczorajszym od spółki Itares Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 20,0 % udziałów w wysokości 40 000 koron słowackich i tym samym objęciu 100,0 % udziałów o łącznej wysokości 200 000 koron słowackich w utworzonej w 2007 roku spółce…

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Herman S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art.399 § 1Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. o godz. 10°° w budynku Politechniki…

Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman ” S.A. w Kielnarowej w dniu 31maja 2008 powziął informację, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/4 z dnia 30.05.2008 z dniem 1 czerwca 2008 na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Tadeusz Frączek Jednocześnie Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/4 z dnia 30.05.2008 z dniem 1…

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r., Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2008 r. otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o złożeniu przez Prezesa Zarządu Zakładów Mięsnych Herman S.A. Pana Ryszarda…

Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. na podstawie § 87 i § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oświadcza, że Spółka w 2008 r. będzie przekazywać raporty kwartalne zawierajace skrócone kwartalne sprawozdania finansowe oraz rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone…

Zawarcie Polisy Ubezpieczeniowej

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. informuje, że w dniu 17.04.2008 r., podpisał Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu z TU Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1 w Warszawie poprzez pośrednika PWS KONSTANTA, Nr polisy 000-08-444-058046. Ubezpieczeniem objęci są Członkowie Zarzadu, Rady Nadzorczej i Prokurenci. Okres ubezpieczenia od 26 marca 2008…

Ustalenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Zakłady Mięsne Herman S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Uchwałą nr 271/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku wyznaczył na 11 kwietnia 2008 roku dzień ostatniego notowania 1.058.472 ( jednego miliona pięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesieciu dwóch ) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii…