Weryfikacja prognoz

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 01.04.2008 oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2 z dnia 03.04.2008 zatwierdził zweryfikowane założenia prognoz na lata 2008 – 2009, zmieniające prognozy zawarte w prospekcie emisyyjnym zatwierdzonym w dniu 09.10.2007. Weryfikacja prognoz spowodowana jest wielkością pozyskanych środków z…

Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A., zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Rzeszowie, dokonał w dniu 31.03.2008 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 170.000 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Na dzień 01.04.2008 do spłaty…

Zmiana skrótu firmy

Uchwałą nr 155/ 2008 z dnia 27 lutego 2008r., Zarząd Giełdy postanawia zmienić Uchwałę Nr 152/2008 Zarządu GPW z dnia 26 lutego 2008 r. w ten sposób, że użyty w treści uchwały skrót firmy: Herman S.A. zastępuje pełnym brzemieniem firmy: ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN S.A.

Informacja o subskrypcji i przydziale akcji HERMAN S.A.

Zarząd Herman S.A. z siedzibą w Kielnarowej, na podstawie par. 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje informację o zakończonej ofercie publicznej: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 15.11.2007r.; data zakończenia subskrypcji: 14.02.2008r. 2) Data…