Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. w Kielnarowej informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie §19 ust.2 litera „n” Statutu Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta, którym jest Biel Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.Walerego Sławka, 30-633 Kraków, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego…

Ustalenie ceny emisyjnej

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. podjął w dniu 14.11.2007 uchwałę nr 1 w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii D, oferowanych w trybie oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2007, na kwotę 1,8 PLN /słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt groszy/…