Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji serii C

Zarząd Investment Friends Capital S.A.. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.10.2012r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wydał uchwałę nr 1069/2012 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Ponadto Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił o wprowadzeniu z dniem 26 października 2012r. w trybie zwykłym akcji serii C do obrotu pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 26 października 2012r. rejestracji akcji serii C Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje pełna treść uchwały nr 1069/2012 z dnia 24.10.2012r.

 

Załącznik: